ข่าวสาร

ข่าวสาร

คำประกาศเกียรติคุณ


พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ(สาขาวิชาปรัชญา)

หมวดหมู่: 

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

ณ คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ ๒๓ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: 

     

      พระขุทกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ  พระอุเพงคาปีติ  พระผรณาปีติ

                             พุทโธ พุทโธ

                                                     เข้าปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม 2555

    ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม2555

                            ณ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ 23 บางกอกใหญ่ ก.ท.ม โทร.084-651-7023

หมวดหมู่: 

         เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ผจล.ชอ.วิ.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสิทธิสังวร”

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมุทิตาจิต พระครูสิทธิสังวร (วีระ)
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (วัดพลับ)
เขตบางกอกใหญ๋ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ

หมวดหมู่: 

 คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช ประธานโครงการคืนป่าวัดพลับ

1.เพื่อหาเงินสมทบทุน ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ให้วัดราชสิทธาราม(พลับ) ซึ่งเคยเป็นวัดป่ากรรมฐาน และเป็นทุนในการทนุบำรุงรักษาต้นไม้ ให้ร่มรื่นร่มเย็นตลอดปี ให้สมกับเป็นวัดป่ากรรมฐานเหมือนในอดีต

2.เพื่อเป็นทุนค่าอาหาร สำหรับพระภิกษุ สามเณร แมีชี ที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ในวัดราชสิทธาราม

3.เพื่อสมทบทุนการศึกษา พระกรรมฐานและพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร แมีชี ในวัดราชสิทธาราม

4.เพื่อพิมพ์หนังสือ ธรรม และหนังสือกรรมฐาน แจกสาธุชนทั่วไป

5.เพื่อเป็นทุนในการทำสังคยานากรรมฐาน แบบดั้งเดิม ที่เคยทำไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มิให้สูนหายไป ให้ถาวรสืบต่อไป

6.เพื่อเป็นทุนซ่อมแซมเสนาสนะ กุฏิวิหาร กุฏิวิปัสนากรรมฐาน ในวัดราชสิทธาราม

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม หรือบัญชี พระวีระ สุขมีทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067 - 2 - 83847- 9

หมวดหมู่: 

 

พระราชสามีราม(เพชร) ชาวกรุงศรีทวารวดี เรียกพระนามท่านว่า เพชร เป็นพระมหาราชครู แห่งกรุงทวารวดี   สถิตวัดท้าวอู่ทอง เป็นพระอาจารย์กัมมัฏฐานโบราณ แบบลำดับ (พระกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบลำดับ พระราชสามีราม (เพชร) เป็นเจ้าอาวาส วัดท้าวอู่ทอง ยุคทวารวดี

ร่วมบริจาคที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067 - 2 - 83847-9 ในนามพระวีระ

ปฏิบัติธรรม ๒๐-๒๑-๒๒ พฤษภาคม๒๕๕๙

   

 เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว ทา ยะ สา ตะ ตะ สา ยะ ทา สา สา ทิ กุ กุ ทิ สา สา กุ ตะ กุ ภู ภู กุ ตะ กุ

หมวดหมู่: 

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวสาร