๑๖. ประวัติพระราชวิสุทธิญาณ (อยู่)

 ประวัติพระราชวิสุทธิญาณ

ประวัติพระราชวิสุทธิญาณ
พระราชวิสุทธิญาณ มีนามเดิมว่า อยู่ บิดาชื่อมี มารดาชื่อแย้ม นามสกุลคุ้มบุญ
มี เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๓๑ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุ ๑๔ บรรพชาเป็นสามเณร ในสำนักพระอาจารย์มี วัดอรุณ
ราชวราราม วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ อุปสมบท ณ. พัทธสีมา วัดอรุณราชวราราม
สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมโกษาจารย์ เป็น
พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง ขณะคำรงสมณศักดิ์
เป็น พระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปัญญาคัมภีร์เถร (พุ่ม) วัด
อรุณราชวราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมมัชฌิมา แบบ
ลำดับ กับพระปัญญาคัมภีร์เถร(พุ่ม) ต่อมาศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี
พ.ศ.๒๔๔๕ สอบได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบนักธรรมตรีได้ สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคได้
พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรัชกาลที่๖ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
สามัญที่ พระศากยบุตติวงศ์
พ.ศ.๒๔๘๘ ได้รับแต่งตั้งรักษาการ เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ
พ.ศ. ๒๕๐๔ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ย้ายมาคำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดราชสิทธา
ราม ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย
พ.ศ.๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระ
ราชวิสุทธิญาณ
พ.ศ.๒๕๑๒มรณภาพลงด้วยโรคชราอายุได้๘๑พรรษา๖๐