คำประกาศเกียรติคุณ

คำประกาศเกียรติคุณ


พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ(สาขาวิชาปรัชญา)


พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร) เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2492 ณ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายเผยแผ่และเจ้าคณะ 5 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครในฐานะพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานได้ทุ่มเทสติปัญญาในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแผ่พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ตามแนวสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) มาโดยตลอด นับตั้งแต่เรียบเรียงคู่มือทำวัตรพระกรรมฐาน พระประวัติ สมถะมัชฌิมา วิปัสสนามัชฌิมา ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) ฯลฯ และได้สร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) เพื่อเก็บรักษาสิ่งของอันเป็นวัตถุโบราณอันล้ำค่า เช่นคัมภีร์พระกรรมฐานและยันต์โบราณ (ใบลาน) จัดการศึกษาอบรมเผยแผ่พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ แก่ภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้านปรัชญาและโบราณคดีให้กับนักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศฝรังเศสและประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่คณะสงฆ์และนักเรียนเป็นประจำ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ จัดค่ายฝึกอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิทธารามเป็นประจำทุกปี เป็นวิทยากรเทศนาอบรมธรรมะ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งบริจาคเงินค่าวิทยากรทั้งหมด แก่มูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข

โดยเหตุที่พระครูสิทธิสังวร (วีระ ฐานวีโร) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ (สาขาวิชาปรัชญา) เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

หมวดหมู่: