วัด

หมวดหมู่: 

วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหารวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร Wat Ratchasittharam Ratchaworawiharn)

เป็นวัดโบราณ เดิมที่เดียวชื่อวัดพลับ มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัววัดพลับเดิมนั้นอยู่ต่อวัดราชสิทธารามเดียวนี้ไปทางทิศตะวันตก ครั้นเมื่อสร้างวัดราชสิทธารามขึ้นในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้รวมวัดพลับเข้าไว้ในเขตวัดราชสิทธารามด้วย ราษฎรจึงยังคงเรียกชื่อ วัดราชสิทธาราม ตามนามเดิมว่า วัดพลับ กันทั่วไป ในบัดนี้

ประวัติราชสิทธาร

หมวดหมู่: 
 
 
 
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
  https://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=66719
 
  วัดสังกระจาย วรวิหาร
  http://www.watsang.com/story.html
 
   วัดท่าพระ
  http://www.wednesday-shine.com/watthapra/29F51455-7401-44EC-B391-7CD284E944B9.html
 
   วัดอรุณราชวราราม
  http://www.adirek.com/stwork/Bangkok/Untitled-10.html
 
   วัดใหม่พิเรนทร์
  http://watmai.atspace.com/
 
  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 
  http://www.watmoli.org/v2/main.php
 
วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
  http://www.watprayoon.org/
 
ม.มหาจุฬารงกรณ์ฯ
  http://www.mcu.ac.th/hrh.php
 
วัดแก่งขนุน สระบุรี
 

http://www.madchima.org/madchima/index2.php?name=index

 
 

 

หมวดหมู่: 
Subscribe to RSS - วัด